JUUL LABS, INC.

POKYNY K POUŽÍVÁNÍ OZNAČENÍ A OCHRANNÝCH ZNÁMEK

Společnost JUUL Labs musí zajistit, že v rámci trhu budou její ochranné známky, trade dress (chráněný vzhled výrobků), slogany a způsob označování (dále jen „Ochranné známky společnosti JUUL Labs“ nebo „Ochranné známky“) řádně užívány. Pokud jste obdrželi svolení k používání Ochranné známky společnosti JUUL Labs, musíte dodržovat tyto pokyny (dále jen „Pokyny k užívání OZ"), které byly oproti předchozím verzím aktualizovány a jsou uvedeny zde. Vyhrazujeme si právo pokračovat v aktualizaci Pokynů k užívání OZ a dalších požadavků na používání našich Ochranných známek. Neúplný seznam Ochranných známek společnosti JUUL Labs je k dispozici na adrese JUUL.cz/tm-list (dále jen „seznam“).

NEZBYTNÝ SOUHLAS

K používání Ochranných známek společnosti JUUL Labs je třeba souhlas, který je třeba řešit s vaším kontaktem ve společnosti JUUL Labs. Souhlas závisí na dodržování těchto Pokynů k Ochranným známkám a všech dalších pokynů, které poskytujeme. Používání našich log nebo design marks vyžaduje písemný souhlas. Pro používání těchto označení jsou potřebné další pokyny, které jste povinni si od nás vyžádat.

VÝRAZ JUUL NENÍ PODSTATNÉ JMÉNO...

JUUL a ostatní Ochranné známky označují naše zboží a služby a nejsou to běžná podstatná jména, a musí být proto používány jako značky. V seznamu naleznete správný pravopis a způsob použití velkých písmen v našich Ochranných známkách, stejně jako správné obecné pojmy, které je třeba používat s Ochrannou známkou.
  • Ve spojení s Ochrannými známkami je třeba často používat obecné pojmy (například Vaporizéry JUUL).
  • Nikdy nepoužívejte Ochranné známky v množném čísle. Množné číslo používejte pouze pro obecné pojmy (například vaporizéry JUUL, nikoli JUULy).
  • Používáte-li Ochranné známky v jiném jazyce než v angličtině, název Ochranné známky nepřekládejte.
  • Obecné pojmy vztahující se ke zboží a službám se překládají.

...ANI SLOVESO...

Víme, že lidé pro vyhledávání na Google používají výraz „vygooglit“, a sdílené jízdě se službou Uber říkají „uberování“. Výraz JUUL však není sloveso a nelze ho tedy jako sloveso při propagaci naší společnosti nebo našich výrobků či služeb používat.

...ANI NÁZEV SPOLEČNOSTI.

Název naší společnosti zní JUUL Labs. Výraz JUUL je název produktu. Souhlasíte s tím, že pro naši společnost budete používat celý její název, tedy JUUL Labs.

NEVYTVÁŘEJTE NOVÉ OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ

Ochranné známky společnosti JUUL Labs žádným způsobem neměňte ani nepoužívejte identifikovatelné prvky našich Ochranných známek k vytváření nových označení, jako jsou slovní označení, loga, slogany, popisky nebo design marks. Stejně tak nevytvářejte ochranné známky ani označení, které lze zaměnit s našimi Ochrannými známkami a nezačleňujte vzhled a motiv našich označení ("look and feel") do vlastních označení nebo vzhledu produktů.

UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE OCHRANNÝCH ZNÁMEK

Ve všech propagačních materiálech obsahujících naše Ochranné známky uveďte právní upozornění týkající se práv společnosti JUUL Labs k těmto Ochranným známkám.

  • V USA: JUUL® a [vložte případné další ochranné známky se symboly ochranné známky ze seznamu] jsou ochranné známky společnosti JUUL Labs, Inc.
  • Mimo USA: JUUL a [vložte případné další ochranné známky] jsou ochranné známky společnosti JUUL Labs, Inc. JUUL je registrovaná ochranná známka ve Spojených státech a jinde.

Zaměstnanci společnosti JUUL Labs nebo partneři se zvláštními oprávněními udělenými společností JUUL Labs se musí seznámit s obsahem příručky Brand Standard Manual obsahující instrukce ohledně zahrnutí právního upozornění na práva k Ochranným známkám do materiálů určených pro veřejnost.

CUSTOMIZACE & MERCHANDISING

V současné době nepodporujeme ani nenabízíme produkty pro customizaci (úpravy dle požadavků zákazníka) vaporizérů JUUL a neudělujeme povolení k používání Ochranných známek společnosti JUUL Labs pro jakékoli customizační nebo merchandisingové (propagační) produkty.

TISK A KOMENTÁŘE

Společnost JUUL Labs respektuje právo ostatních komentovat nebo zmiňovat její produkty a služby v textu, za předpokladu, že Ochranné známky jsou identifikovatelné jako obchodní označení a reference jsou přesné, řádné a nezavádějící..

VYOBRAZENÍ PRODUKTŮ

Naše produkty nesmí být ve vašich propagačních materiálech zobrazovány způsobem, který vyvolá dojem, že takové vyobrazení bylo vytvořeno či výslovně nebo implicitně odsouhlaseno z naší strany, ledaže byste k tomu měli naše písemné svolení. V opačném případě smí být jakékoli takové vyobrazení použito pouze za účelem kompatibility reklamy s našimi produkty. Vaše nabídka musí reálně odpovídat inzerovaným produktům a nesmí porušovat práva duševního vlastnictví nebo jiná práva společnosti JUUL Labs. Jakékoli vyobrazení našeho produktu musí odpovídat originální fotografii a vaše nabídka musí být inzerována způsobem, který je v souladu s naším posláním a není pro veřejnost zavádějící. Při vyobrazení našich produktů vždy uvádějte zřetelné upozornění na skutečnost, že vaše nabídka nebyla společností JUUL Labs, Inc. schválena. Zaměstnanci společnosti JUUL Labs nebo partneři se zvláštními oprávněními udělenými společností JUUL Labs si musí prostudovat příručku Brand Standards Manual obsahující instrukce ohledně vyobrazení produktů společnosti JUUL Labs v materiálech určených pro veřejnost.

DALŠÍ POŽADAVKY

Jakékoli použití Ochranných známek společnosti JUUL Labs nebo vyobrazení našich produktů musí být řádné, přesné, nezavádějící, nenapadnutelné a v souladu s posláním společnosti JUUL Labs a nesmí porušovat žádné zákony, předpisy nebo práva třetích stran. Rovněž neuvádějte Ochranné známky ani nevyobrazujte naše produkty v souvislosti s jakýmikoli materiály, které jsou zaměřeny na nezletilé, jsou nepřesné, nežádoucí, nezákonné, zavádějící nebo propagují nabídky mající takový charakter.

Používáním Ochranných známek společnosti JUUL Labs berete na vědomí, že Ochranné známky a související duševní vlastnictví jsou výhradním vlastnictvím společnosti JUUL Labs a že veškerá dobrá pověst vzešlá z použití ochranných známek plyne společnosti JUUL Labs. Nebudete žádat o zápis jakýchkoli Ochranných známek - ať už v jejich celém znění a podobě nebo jejich části nebo jako součásti jiné známky - u kteréhokoli úřadu, který je příslušný k zápisu Ochranných známek, nebo jako prvku v doménovém jméně, účtu na sociálních sítích, označení prodejce nebo jiné entity, online identifikátorů apod.

Vyhrazujeme si právo kdykoli na základě vlastního uvážení zrušit souhlas k používání Ochranných známek nebo vyobrazení našich produktů.

Nastavení Cookies