Hodláte navštívit stránky JUUL.com, což je komerční web určený pro osoby pobývající ve Spojených státech amerických. Proto budou vaše osobní údaje shromažďovány ve Spojených státech amerických a budou podléhat Všeobecným obchodním podmínkám a Zásadám ochrany osobních údajů pro tyto stránky. Tyto zásady a postupy se mohou lišit od zákonných předpisů na ochranu osobních údajů, podle nichž jste své údaje původně poskytli. Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete porozumění a souhlas s výše uvedenými skutečnostmi.

JUUL LABS CZECH REPUBLIC S.R.O.– VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Všeobecné obchodní podmínky

Jsme společnost JUUL Labs registrovaná v České republice jako JUUL Labs Czech Republic s.r.o.

Toto jsou smluvní podmínky, podle kterých vám dodáváme produkty (dále jen „Podmínky“). Než si u nás vytvoříte účet, pozorně si tyto podmínky přečtěte. Tyto podmínky obsahují informace o tom, kdo jsme, jak vám budeme poskytovat produkty, jak může dojít ke změně nebo ukončení smlouvy z vaší a naší strany, co dělat v případě problémů a další důležité informace. Pokud se domníváte, že je v těchto Podmínkách chyba, kontaktujte nás.

Hovoříme-li o našich vlastních produktech, které prodáváme prostřednictvím našich webových stránek, používáme výraz „Produkty“.

Prostřednictvím našeho webu mohou naše Produkty nakupovat pouze osoby starší 18 let. Pokud si u nás vytvoříte účet, potvrzujete tím, že je vám alespoň 18 let. Kromě toho je vaší povinností seznámit se s příslušnými právními předpisy platnými ve vaší zemi, které omezují zákonný věk pro nákup na našich webových stránkách nebo pro přístup na tyto stránky. Společnost JUUL Labs nezaručuje, že dodržování těchto Podmínek postačí ke splnění vašich povinností podle zákonů platných v místě vašeho pobytu nebo v místě přístupu k těmto stránkám.

Společnost JUUL Labs si vyhrazuje právo kdykoli podle potřeby upravit, omezit, změnit, zrušit nebo nahradit webové stránky a tyto Podmínky. I když se budeme snažit vás informovat o aktualizacích těchto Podmínek, doporučujeme vám, abyste je pravidelně sledovali a informovali se o jakýchkoli změnách, omezeních, úpravách nebo náhradách. Pokračování v užívání webu z vaší strany znamená přijetí a souhlas s takovými úpravami, omezeními, změnami, zrušeními nebo nahrazeními.

Přečtěte si pozorně tyto Podmínky a ujistěte se, že jste každému ustanovení porozuměli.

2. Způsobilost, bezpečnostní ujednání a registrace účtu JUUL.cz

Tyto podmínky se vztahují na používání našich webových stránek, vytváření účtů u naší společnosti a na objednávky, které u nás učiníte. Před použitím webu si musíte tyto Podmínky přečíst a souhlasit s nimi. Jakékoli použití účtu na našem webu jakoukoli osobou mladší 18 let je přísně zakázáno a představuje porušení těchto Podmínek.

Máme přísná pravidla týkající se používání našich webových stránek, protože obsahují Produkty, k nimž se vztahují věková omezení - nákup a užívání většiny z nich je spojen s požadavkem na dosažení určitého minimálního věku. Prevenci používání našich produktů nezletilými osobami bereme velmi vážně. Produkty společnosti JUUL nikdy nesmí používat žádná osoba, která nedosáhla zákonem požadovaného věku.

Během procesu registrace proběhne kontrola věku (v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů), aby se potvrdilo, že jste dosáhli zákonného věku pro nákup našich produktů. Produkty z našeho webu smí nakupovat pouze osoby starší 18 let, u kterých byl jejich věk ověřen. Kvůli věkovému omezení tedy můžeme použít vámi poskytnuté informace k ověření vašeho věku a můžeme odmítnout nebo zrušit vaše objednávky. Všechny osobní údaje, které získáme, budou uchovávány a zpracovávány v souladu s našimi zásadami pro ochranu osobních údajů.

Žádný netabákový nebo nikotinový e-liquid by neměl být považován za bezpečný. Doporučujeme spotřebitelům, aby provedli vlastní průzkum týkající se vaporizačních produktů a vhodnosti jejich užívání. Máte-li jakékoli zdravotní obavy z používání produktů společnosti JUUL nebo jiných nikotinových či tabákových výrobků, doporučujeme vám poradit se se svým lékařem. Vdechování e-výparů z produktů společnosti JUUL může zhoršit již existující respirační nebo srdeční obtíže. Užívání nikotinu v jakémkoliv rozsahu může navíc způsobit další stavy (jako je zrychlení srdečního tepu a krevního tlaku, závratě, nevolnost a bolest žaludku). Pokud v současné době neužíváte produkty obsahující nikotin, doporučujeme vám s nimi nezačínat. Upozorňujeme, že e-liquid obsahuje nikotin, který je vysoce návykovou látkou a může být jedovatý. Vyvarujte se kontaktu s kůží a očima. Nepijte. Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat. V případě náhodného kontaktu vyhledejte lékařskou pomoc.

Abyste mohli nakupovat na webu, musíte dokončit proces registrace a získat uživatelský účet. Budete požádáni o zadání svého jména, adresy, e-mailové adresy, telefonního čísla a data narození. Během registračního procesu musíte zadat své úplné a přesné informace. Tyto informace jste povinni průběžně aktualizovat, proto je pravidelně kontrolujte.

Při vytváření účtu si musíte zvolit uživatelské jméno a heslo. Tím, že tak učiníte, souhlasíte s následujícím:

Své uživatelské jméno a heslo nikdy nesdělíte jiné osobě.

Svůj účet budete používat vždy jen vy osobně.

V případě, že se dozvíte o neoprávněném přístupu k vašemu účtu, oznámíte to společnosti JUUL Labs pomocí kontaktních údajů uvedených na konci těchto Podmínek.

Nesete odpovědnost za veškerou činnost, která bude v souvislosti s vaším účtem probíhat.

Nevytvoříte si více než jeden účet.

Pokud nerozumíte důsledkům souhlasu s některou z výše uvedených podmínek nebo s některou z nich nesouhlasíte, kontaktujte nás dříve, než si u nás účet vytvoříte.

Registrací a založením účtu potvrzujete, že s těmito Podmínkami souhlasíte. Vaše registrace představuje váš souhlas s elektronickým uzavřením smlouvy s naší společností.

3. Zrušení účtu

Vyhrazujeme si právo omezit přístup k vašemu účtu, pozastavit, deaktivovat, ukončit a/nebo smazat váš účet, v případě, že budeme mít důvodné podezření, že váš účet není užíván v souladu s těmito Podmínkami a jinými závaznými pravidly, zejména pokud bude zneužíván k podvodnému jednání, nepovolenému přeprodeji Produktů, podvodnému uplatnění záruky, k obcházení zákazu nákupu a užívání účtu osobami mladšími 18 let či pokud budeme mít důvodné podezření, že jsou v souvislosti s užíváním vašeho účtu jiným způsobem porušovány tyto Podmínky, další podmínky vztahující se k užívání webu a nákupu nebo právní předpisy. V případě, že je váš účet pozastaven, deaktivován, ukončen nebo smazán, jedinou možností je požádat o obnovení účtu JUUL Labs prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na konci těchto Podmínek. Zakládání alternativních účtů není dovoleno. Žádné ustanovení těchto Podmínek nemá, a nemá mít, vliv na vaše zákonná práva, například na vaše právo na výměnu vadných Produktů.

4. Elektronická komunikace – specifika účtu na webu JUUL.cz

Vytvořením účtu souhlasíte s tím, že vám můžeme zasílat elektronická oznámení nebo jinou komunikaci týkající se této webové stránky. Tato elektronická komunikace bude zasílána na e-mailovou adresu, kterou uvedete při registraci, a/nebo na e-mailovou adresu přidruženou k vašemu účtu.

Vaše osobní údaje použijeme pouze v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Obsah jakékoli komunikace je účinný okamžikem odeslání bez ohledu na to, kdy ji obdržíte nebo zda si ji přečtete. Zasílání těchto oznámení a komunikace můžete kdykoli ukončit deaktivací svého účtu.

5. Elektronická komunikace

Poskytnutím své e-mailové adresy prohlašujete, že jste dosáhli zákonného věku pro příjem takové komunikace (nejméně 18 let). Není-li výslovně uvedeno jinak, materiály k Produktům společnosti JUUL Labs neznamenají, že Produkty byly hodnoceny příslušným regulačním orgánem. Produkty neslouží k diagnostikování, léčbě nebo prevenci jakéhokoli onemocnění.

Zadaná e-mailová adresa bude používána výhradně společností JUUL Labs a nebude prodána, sdílena nebo jinak zpřístupněna jiným stranám, s výjimkou případů povolených v našich zásadách ochrany osobních údajů. Zasílání informací můžete kdykoli ukončit vyplněním žádosti o odhlášení zasílání komunikace, využitím možnosti k odhlášení uvedené v komunikaci nebo pomocí kontaktních údajů na webových stránkách.

6. Komunikace se společností JUUL Labs

Zákazníci a návštěvníci mohou zasílat komentáře nebo jinou komunikaci společnosti JUUL Labs prostřednictvím serveru JUUL.cz nebo e-mailem. Podmínkou vlastnictví účtu u naší společnosti je, že nebudete společnosti JUUL Labs zasílat obsah, který je nezákonný, obscénní, výhružný, hanlivý, narušující soukromí, porušující práva duševního vlastnictví, jinak poškozující třetí strany, nevhodný, obsahující softwarové viry, politickou agitaci, obchodní nabídky, řetězové dopisy, hromadnou korespondenci nebo jakoukoli formu „spamu“.

Podmínkou vlastnictví účtu u naší společnosti je dále to, že nebudete používat falešnou e-mailovou adresu, vydávat se za jinou osobu nebo jiný subjekt a ani jinak nebudete uvádět společnost JUUL Labs v omyl ohledně původu komunikace. Komunikace porušující podmínky uvedené v tomto článku představuje porušení těchto Podmínek a může vést ke zrušení vašeho účtu, a to na základě výhradního uvážení společnosti JUUL Labs.

7. Platba

Souhlasíte, že zaplatíte za všechny objednávky, které učiníte prostřednictvím webu.

Pokud není uvedeno jinak, zobrazené ceny za Produkty společnosti JUUL Labs představují úplnou maloobchodní cenu (včetně DPH) Produktu. Všechny ceny jsou uvedené a splatné v českých korunách bez ohledu na to, kde je objednávka zadána nebo odkud je odeslána.

V případě, že zpochybníte výši nebo platnost jakýchkoli plateb provedených ve prospěch společnosti JUUL Labs prostřednictvím této webové stránky, musíte tuto skutečnost do deseti (10) dnů od provedení platby písemně oznámit společnosti JUUL Labs, a to poštou nebo e-mailem na adresu nebo e-mailovou adresu uvedenou dále.

Souhlasíte s tím, že uhradíte veškeré přiměřené náklady spojené s inkasem platby, včetně přiměřených nákladů právního zastoupení, které vzniknou společnosti JUUL Labs v případě, že platbu řádně neprovedete.

8. Storno podmínky

Objednávky zboží, které již bylo odesláno, nelze zrušit. Objednávky jsou obvykle odesílány do dvaceti čtyř (24) hodin od podání objednávky. Chcete-li zrušit podanou objednávku ještě před odeslání zboží, kontaktujte co nejdříve podporu společnosti JUUL Labs na adrese podpora.JUUL.cz. Tím není dotčeno vaše právo změnit názor (zákonné právo odstoupit od smlouvy) a vrátit Produkt, jak je popsáno v článku 9 dále.

9. Podmínky vracení a výměny Produktů

9.1. Odstoupení od kupní smlouvy

Tyto podmínky se vztahují pouze na nákupy provedené na našich webových stránkách a nevztahují se na nákupy u autorizovaných prodejců společnosti JUUL Labs. Máte-li jakékoli problémy s těmito nákupy (u autorizovaného prodejce společnosti JUUL Labs), obraťte se nejprve na příslušného prodejce, u kterého jste Produkty zakoupili.

Máte zákonné právo do čtrnácti (14) dnů od převzetí Produktu odstoupit bez uvedení důvodu od kupní smlouvy uzavřené se společností JUUL Labs, a s tím spojenou povinnost vrátit jakýkoliv nový nepoužitý Produkt zakoupený prostřednictvím webové stránky a právo obdržet zpět peníze. K tomu, aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Nový, nepoužitý Produkt zakoupený u společnosti JUUL Labs musíte vrátit společnosti JUUL Labs nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy jste odstoupili od kupní smlouvy.

Chcete-li uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás o svém rozhodnutí informovat, a to tak, že:

(i) vyplníte vzorový formulář odstoupení od kupní smlouvy uvedený zde a po vyplnění jej zašlete na e-mailovou adresu podpora@juul.cz pro dohodnutí se na způsobu vrácení Produktu kontaktujte naši zákaznickou podporu, a to jedním ze způsobů uvedených zde

nebo

(ii) se spojíte s naší zákaznickou podporou, a to jedním ze způsobů uvedených zde.

Pokud odstoupíte od kupní smlouvy, společnost JUUL Labs vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, vrátí veškeré platby (včetně nákladů na dodání), které od vás obdržela, a to stejným způsobem, jakým byly tyto obdrženy. Neuhradíme vám však žádné dodatečné náklady na jiný typ přepravy, než je nejméně nákladný typ standardního doručení, který nabízíme v době nákupu (pokud jste například zaplatili za doručení do druhého dne, uhradíme vám pouze náklady za náš standardní způsob doručení).

Pokud se rozhodnete odstoupit od kupní smlouvy, musíte nový, nepoužitý Produkt zakoupený u společnosti JUUL Labs vrátit bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy (lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete Produkt zpět před uplynutím 14 dnů). Společnost JUUL Labs vám uhradí náklady spojené s vrácením Produktu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Produktu. Vrácení peněz můžeme pozdržet do doby, dokud neobdržíme zakoupený Produkt nebo dokud nám neposkytnete důkaz o tom, že jste jej odeslali zpět, podle toho, která z těchto možností nastane dříve.

Vzhledem k povaze Produktů prodávaných prostřednictvím webových stránek přijímá společnost JUUL Labs z hygienických důvodů zpět pouze nová a nepoužitá zařízení a pouze za taková vrátí peníze. Pokud dojde k porušení ochranného obalu, není možné takový Produkt vrátit a získat peníze zpět.

9.2. Záruka JUUL

Pokud se u zařízení (vlastní elektronická cigareta bez JUULpodu) nebo nabíječek zakoupených přes tyto stránky projeví v období dvou let od jejich doručení vady, máte v rámci Záruky JUUL právo na jejich výměnu za nové nebo na vrácení peněz, za předpokladu, že budou splněny podmínky uvedené níže:

  • Záruka JUUL musí být uplatněna v záruční době, která činí dva roky od doručení;
  • Záruka JUUL musí být uplatněna prostřednictvím naší zákaznické podpory, a to jedním ze způsobů uvedených zde;
  • Na základě našeho požadavku doplníte další informace potřebné pro posouzení oprávněnosti nároku, předložíte doklad o zakoupení nebo vadný výrobek;
  • Vada se vyskytla při převzetí nebo v záruční době a nejedná se o vadu výrobku
  • který byl používán společně s produkty jiných výrobců (např. vady zařízení, která byla používána s jinými pody než JUULpody nebo která byla nabíjena jinou nabíječkou, než USB nabíječkou JUUL).
  • vzniklou v důsledku opotřebení způsobeného obvyklým užíváním, úmyslného poškození, užívání v rozporu s návodem k použití či jinak nevhodným způsobem či vzniklé v důsledku nevhodných skladovacích podmínek.

Zárukou JUUL nejsou dotčena další práva, která nad rámec oprávnění z ní vyplývajících, můžete mít dle zákonné úpravy.

Záruka JUUL se nevztahuje na JUULpody. V případě, že vám budou doručeny vadné JUULpody (nesprávná příchuť, unikající kapalina, apod.), JUULpody Vám vyměníme za nové nebo Vám vrátíme peníze za předpokladu, že nárok uplatníte prostřednictvím naší zákaznické podpory, a to jedním ze způsobů uvedených zde bez zbytečného prodlení poté, co JUULpody obdržíte a budete je moci prohlédnout.

10. Poškozené / neúplné / nesprávné objednávky

Při nákupu zboží prostřednictvím webu máte zákonné právo obdržet zboží, které odpovídá jeho popisu, je vhodné pro daný účel a má uspokojivou kvalitu.

Souhlasíte s tím, že po obdržení objednávky přijaté zboží bezodkladně zkontrolujete. Je-li zboží z objednávky poškozené, nesprávné nebo neúplné, co nejdříve nás o tom informujte.

Pokud jste od společnosti JUUL Labs obdrželi zboží, které je poškozené, nesprávné nebo neúplné, ihned kontaktujte podporu společnosti JUUL Labs na adrese podpora.JUUL.cz. Popište problém s objednávkou a požádejte o vrácení peněz nebo výměnu zakoupeného zboží.

Společnost JUUL Labs může požadovat vrácení poškozeného zboží. V takovém případě společnost JUUL Labs uhradí náklady na vrácení zásilky.

Společnost JUUL Labs nenabízí opravy poškozených zařízení ani nedodává náhradní díly k opravě. Tím není dotčeno vaše právo na výměnu Produktů, pokud jsou splněny podmínky pro jeho existenci.

11. Zákaz dalšího prodeje nebo jiného využívání

Souhlasíte s tím, že nebudete jakékoli Produkty či jejich součásti, ať již zakoupené na tomto webu nebo jinak prodávat, přeprodávat, distribuovat nebo zpřístupňovat ostatním, ani jinak používat nebo využívat pro komerční účely (což zahrnuje např. spotřebitelské soutěže, loterie a/nebo reklamní dary atd.) bez předchozího písemného souhlasu oprávněného zástupce společnosti JUUL Labs. Jakákoli osoba nebo subjekt, který prodává, přeprodává, distribuuje nebo zpřístupňuje ostatním nebo jinak používá nebo využívá jakékoli Produkty nebo služby pro komerční účely bez předchozího písemného souhlasu, pozbývá záruku na Produkt a může čelit občanskoprávní žalobě a/nebo trestnímu postihu podle zákona.

12. Padělání

Boj proti neoprávněnému prodeji a padělání je dlouhodobým závazkem ve vztahu ke kvalitě a službám a společnost JUUL Labs ho bere vážně. Doporučujeme spotřebitelům, aby byli opatrní při nákupu produktů od neautorizovaných prodejců, protože kvalita, spolehlivost a bezpečnost těchto produktů je nejistá a v některých případech může uživatele vystavit vážným nebezpečím, které jim u originálních Produktů společnosti JUUL Labs nehrozí.

Další informace o autorizovaných prodejcích naleznete na naší webové stránce „Autorizovaní prodejci“ nebo se obraťte na technickou podporu společnosti JUUL Labs. Jakýkoli Produkt zakoupený mimo naši exkluzivní prodejní síť zakládá riziko, že se jedná o padělek.

Společnost JUUL Labs nebude pomáhat při řešení problémů souvisejících s nákupem padělaných produktů a nebude za tyto nákupy poskytovat náhrady.

13. Odkazy na třetí strany

Tento web může obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Uvedením těchto odkazů však společnost JUUL Labs nijak neschvaluje tyto webové stránky nebo jejich obsah. Pokud se rozhodnete vstoupit na webové stránky třetích stran, činíte tak na vlastní nebezpečí. Na jakékoli webové stránky třetích stran se pravděpodobně budou vztahovat odlišné podmínky použití.

14. Prohlášení o ochraně osobních údajů

Informace o tom, jak používáme a chráníme vaše osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím našeho webu, naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů na tomto webu.

15. Rozhodné právo

Tyto Podmínky se řídí právním řádem České republiky. Soudní řízení týkající se Produktů můžete zahájit u příslušných českých soudů.

Pokud jednáte jako spotřebitel, uplatní se závazné právní předpisy platné v zemi vašeho pobytu. Nic z těchto Podmínek, včetně tohoto ustanovení týkajícího se rozhodného práva a jurisdikce, nemá vliv na vaše právo spotřebitele uplatnit svá práva založená závaznými ustanoveními místních zákonů.

16. Ochranné známky a autorská práva

Tato webová stránka obsahuje různé druhy „duševního vlastnictví“, zahrnující nebo vztahující se kromě jiného k ochranným známkám, servisním známkám, textům, software, souborům, grafice, fotografiím, obrázkům, designu, hudbě, videím a datům, která jsou majetkem společnosti JUUL Labs a s ní spojených osob.

Tato webová stránka může také obsahovat práva duševního vlastnictví třetích stran. Všechna tato práva duševního vlastnictví jsou majetkem příslušných vlastníků a souhlasíte s tím, že je bez předchozího souhlasu těchto vlastníků nebudete žádným způsobem užívat. Tato webová stránka a veškerý její obsah jsou chráněny dle právních předpisů na ochranu autorských práv, ochranných známek a dalších práv duševního vlastnictví platných v České republice a v dalších zemích.

17. Používání materiálů z této webové stránky

Veškerý obsah tohoto webu, včetně mimo jiné jakéhokoli textu, softwaru, souborů, grafiky, fotografií, designu, hudby, hudebních skladeb, videí, audiovizuálních děl a dat na tomto webu (které společně označujeme jako „Materiály“), je majetkem společnosti JUUL Labs nebo společností skupiny JUUL Labs Group nebo subjektů, které jim poskytly licenci, a jsou chráněny dle právních předpisů na ochranu autorských práv, ochranných známek a dalších práv

Přestože vynakládáme veškeré odpovídající úsilí k zajištění toho, aby byl obsah webových stránek aktualizován a opravován, nezaručujeme přesnost jakéhokoli obsahu. Materiál obsažený na této webové stránce může obsahovat nepřesnosti a typografické chyby. Obrázky Produktů na našem webu slouží pouze pro ilustraci. Přestože jsme se snažili přesně zobrazit barvy, nemůžeme zaručit, že zobrazení barev zařízení přesně odráží skutečnou barvu Produktů. Váš Produkt se může od fotografií mírně lišit. Balení Produktů se rovněž může lišit od balení vyobrazených na našich webových stránkách

Vyhrazujeme si právo obsah z jakéhokoli důvodu odstranit, ale neneseme odpovědnost za jakékoli pochybení nebo prodlení při odstraňování takového materiálu. Na webových stránkách pravidelně probíhají změny. Tyto změny mohou být provedeny kdykoli. Pokud si z tohoto webu stáhnete jakékoli materiály, činíte tak podle svého uvážení a na své vlastní nebezpečí.

18. Omezení odpovědnosti

Odpovídáme za předvídatelné ztráty a škody, které způsobíme. Pokud nedodržíme tyto Podmínky, jsme odpovědní za ztráty nebo škody, které utrpíte a které budou předvídatelným důsledkem našeho porušení této smlouvy nebo našeho opomenutí vyvinout přiměřené úsilí a využít naše znalosti, avšak nejsme odpovědní za jakékoli nepředvídatelné ztráty nebo škody. Ztráty nebo škody jsou „předvídatelné“, pokud je zřejmé, že k nim dojde, nebo pokud porušující strana v době uzavření smlouvy věděla či měla vědět, že k nim může dojít, například pokud jste o nich s námi v průběhu procesu prodeje jednali.

V rozsahu, v jakém by byl založen rozpor s právními předpisy, naši odpovědnost vůči vám nevylučujeme ani nijak neomezujeme. Uvedené zahrnuje odpovědnost za smrt nebo zranění způsobené naší nedbalostí nebo nedbalostí našich zaměstnanců, zástupců nebo subdodavatelů, za podvod nebo za podvodné nepravdivé prohlášení či za porušení vašich zákonných práv ve vztahu k Produktům shrnutých v článku 10.

Nejsme odpovědní za obchodní ztráty. Produkty dodáváme pouze pro domácí a soukromé použití. Používáte-li Produkty k jakýmkoli komerčním či obchodním účelům nebo za účelem přeprodeje, neneseme vůči vám žádnou odpovědnost za ztrátu zisku, ztrátu podnikání, přerušení podnikání nebo ztrátu obchodní příležitosti.

19. Různé

Oddělitelnost: V případě, že je některá podmínka nebo ustanovení těchto Podmínek neplatná nebo nevymahatelná, bude taková podmínka nebo ustanovení z těchto Podmínek vyloučena a neovlivní platnost nebo vymahatelnost zbývajících částí Podmínek.

Postoupení: Tyto Podmínky a jakákoli práva a licence udělené na základě těchto Podmínek nesmíte bez našeho svolení převést nebo postoupit, nicméně společnost JUUL Labs je může postoupit bez omezení. Pokud se společnost JUUL Labs vzdá svých práv vyplývajících z jakéhokoli porušení těchto Podmínek, není takové vzdání se účinné, nemá-li písemnou formu.

Veškerá oznámení vyžadovaná nebo umožněná těmito Podmínkami lze učinit písemně poštou nebo e-mailem na tyto adresy:

E-mail: podpora@JUUL.cz

Adresa: JUUL Labs Czech Republic s.r.o., Nádražní 344/23, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Nastavení Cookies